Laktawan sa nilalaman

Matagumpay na Pagpasok sa Jerusalem

Jerusalem

Landas Patungo sa Silangang Pintuang-daan Sa Lumang Lungsod ng Jerusalem 

Ngayon ang karamihan sa mundo ng mga Kristiyano ay nagdiriwang ng Linggo ng Palaspas o ang araw na sumakay si Jesus sa lungsod mula sa Bundok ng mga Olibo sakay ng isang asno. Ang mga mananampalataya ay may linya sa landas na ito ng mga dahon ng palma. Itinala ng Bibliya ang pangyayaring ito sa Aklat ni Juan, ang ika-12 kabanata:

John 12: 13-15

“Kumuha sila ng mga sanga ng palma at lumabas upang salubungin siya, na sumisigaw, “Hosanna!” “Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!” “Pinagpala ang hari ng Israel!”

14 At si Jesus, nang siya ay makatagpo ng isang batang asno, ay nakaupo roon; gaya ng nasusulat,

15 Huwag kang matakot, anak na babae ng Sion: narito, ang iyong Hari ay dumarating, na nakasakay sa isang batang asno.

pader ng Jerusalem

Ang Pintuang Silangan Kung Saan Pumasok si Jesus sa Jerusalem

Itinala rin ng Bibliya ang Pagpasok ng Tagumpay sa Aklat ni Mateo, ang ika-21 kabanata:

Mateo 21 1-5

“Ngayon, nang sila'y malapit na sa Jerusalem, at dumating sa Betfage, sa Bundok ng mga Olibo, ay nagsugo si Jesus ng dalawang alagad, na sinasabi sa kanila, Magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdaka'y makakasumpong kayo ng isang asno na nakatali, at isang batang asno na may kasama. kanya. Pakawalan mo sila at dalhin sila sa Akin. At kung may magsabi sa inyo ng anuman, sabihin ninyo, 'Kailangan sila ng Panginoon,' at kaagad niya silang ipapadala."
Ang lahat ng ito ay nagawa upang matupad na sinabi ng propeta, na sinasabi:
 “Sabihin mo sa anak na babae ng Sion,
'Narito, ang iyong Hari ay dumarating sa iyo,
Mababa, at nakaupo sa isang asno,
Isang bisiro, anak ng isang asno.'”
Ngayon, karamihan sa mundo ay humihinto upang alalahanin ang araw na ito. Ito ang araw na pinaniniwalaan na idineklara ni Jesus ang Kanyang Pagkahari nang Siya ay pumasok sa Silangang Pintuang-daan ng Jerusalem. Sa loob ng mahigit isang libong taon, ang tarangkahang ito ay nanatiling selyado. Hindi ito magbubukas muli hanggang sa dumating ang Mesiyas. Sa oras na iyon, Siya, Mismo, ang magbubukas ng tarangkahan at pumasok sa lungsod.
Na-publish sa steemit.com@exploretraveler Abril 9, 2017 sa: